Calculation: ubOrkT - 1

x_v  = 
 
 (x1+x2+x3)
/ n
x_v =  
 (x1+x2+x3)
/ n
$$x_{v}$$ = $$\frac{x1+x2+x3}{n}$$
x_v =  
 x1
/ n
+ 
 x2
/ n
+ 
 x3
/ n
$$x_{v}$$ = $$\frac{x1}{n}+\frac{x2}{n}+\frac{x3}{n}$$